Project

General

Profile

Reports

Tracker  Details

open closed Total
Backport 13 356 369

Priority  Details

open closed Total
Normal 13 357 370

Assignee  Details

open closed Total
Aaron Patterson - 4 4
Akinori MUSHA - - -
Akio Tajima - 1 1
Akira Tanaka - - -
Aman Gupta - - -
Ayumu AIZAWA - 1 1
Benoit Daloze - - -
Charles Nutter - - -
Charlie Somerville - - -
Eric Hodel - 3 3
Hidetoshi Nagai - - -
Hirofumi WATANABE - - -
Hiroshi Nakamura - - -
Hiroshi SHIBATA - - -
Hiroshi Shirosaki - 1 1
James Gray - - -
Jeremy Evans - - -
Kaneko Yuichiro - - -
Kazuhiro NISHIYAMA - - -
Kazuki Tsujimoto - - -
Kazuki Yamaguchi - - -
Keiju Ishitsuka - - -
Kenta Murata - 1 1
Kirk Haines - - -
Koichi Sasada - - -
Kouhei Sutou - - -
Kouji Takao - - -
Luis Lavena - 6 6
Marc-Andre Lafortune - - -
Martin Bosslet - 2 2
Martin Dürst - - -
Masaki Matsushita - - -
Masaki Suketa - - -
Masatoshi Seki - - -
Masaya Tarui - 1 1
Mitsuhiro TAKANO - - -
Motohiro KOSAKI - 3 3
Naohisa Goto - - -
Naotoshi Seo - - -
Narihiro Nakamura - 2 2
Nobuhiro Iwamatsu - - -
Nobuyoshi Nakada - 7 7
Rei Odaira - - -
Ryan Davis - - -
Shugo Maeda - 1 1
Shyouhei Urabe - - -
sorah Shota Fukumori - - -
tadayoshi funaba - 1 1
Takeyuki FUJIOKA - - -
Terence Lee - - -
Tomoyuki Chikanaga - 2 2
Usaku NAKAMURA 8 138 146
Vit Ondruch - - -
Yui NARUSE - 30 30
Yuki Nishijima - - -
Yuki Sonoda - 23 23
Yukihiro Matsumoto - 1 1
Yusuke Endoh - 1 1
Yutaka Kanemoto - - -
Zachary Scott - - -
_ wanabe - - -
ruby-core - - -

Author  Details

open closed Total
Aaron Patterson - 7 7
Akinori MUSHA - - -
Akio Tajima - 4 4
Akira Tanaka - 1 1
Aman Gupta - 2 2
Ayumu AIZAWA - 2 2
Benoit Daloze - 1 1
Charles Nutter - 2 2
Charlie Somerville - 5 5
Eric Hodel 1 7 8
Hidetoshi Nagai - 2 2
Hirofumi WATANABE - - -
Hiroshi Nakamura - - -
Hiroshi SHIBATA - 4 4
Hiroshi Shirosaki - 5 5
James Gray - - -
Jeremy Evans - 3 3
Kaneko Yuichiro - - -
Kazuhiro NISHIYAMA - 3 3
Kazuki Tsujimoto - 3 3
Kazuki Yamaguchi - - -
Keiju Ishitsuka - - -
Kenta Murata - 3 3
Kirk Haines - - -
Koichi Sasada - 2 2
Kouhei Sutou - - -
Kouji Takao - - -
Luis Lavena - 24 24
Marc-Andre Lafortune - 3 3
Martin Bosslet - 4 4
Martin Dürst - - -
Masaki Matsushita - - -
Masaki Suketa - - -
Masatoshi Seki - - -
Masaya Tarui - 1 1
Mitsuhiro TAKANO - - -
Motohiro KOSAKI - 2 2
Naohisa Goto - 8 8
Naotoshi Seo - - -
Narihiro Nakamura 1 5 6
Nobuhiro Iwamatsu - 1 1
Nobuyoshi Nakada - 12 12
Rei Odaira - - -
Ryan Davis - - -
Shugo Maeda - 2 2
Shyouhei Urabe - 2 2
sorah Shota Fukumori - - -
tadayoshi funaba 1 1 2
Takeyuki FUJIOKA - - -
Terence Lee 1 - 1
Tomoyuki Chikanaga - 14 14
Usaku NAKAMURA - 5 5
Vit Ondruch 1 9 10
Yui NARUSE - 7 7
Yuki Nishijima - - -
Yuki Sonoda - 2 2
Yukihiro Matsumoto - - -
Yusuke Endoh - 2 2
Yutaka Kanemoto - - -
Zachary Scott - 5 5
_ wanabe - 4 4

Version  Details

No data to display


Category  Details

No data to display